LAITILAN METSÄSTYSSEURA RY.
SEURAN SÄÄNNÖT:

 Seura on perustettu 1.9.1929 
Seura on rekisteröity 5.2.1930 
Yhdistyksen rekisterinumero on 59.713 
 Laitilan Metsästysseura ry:n yleisen kesäkokouksen 2019 hyväksymät uudistetut säännöt (PRH hyväksynyt uudistetut säännöt 23.08.2019): 
 

1§  YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA PERUSTAMISAIKA  
 Yhdistyksen nimi: Laitilan Metsästysseura kotipaikka : Laitila seuran kieli: suomi Yhdistys on perustettu syyskuun 1 p:nä 1929  ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 2§  SEURAN TARKOITUS.
Seuran tarkoituksena on harjoittaa: 1) Metsästystä 2) Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa 3) Metsästysampumaurheilua 4) Kenneltoimintaa 
 3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT.

Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1) Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita 2) Suorittamalla riistanhoitotyötä 3) Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä 4) Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta 5) Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista 6) Kouluttamalla jäseniään 7) Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, sitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa 8) Edistämällä metsästyskoiratoimintaa.
 4§ SEURAN JÄSENET.
Koejäseneksi ja myöhemmin varsinaiseksi tai maanomistaja jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan jälkeen seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran jäseneksi tai jäsenyyden hylkäämisestä.  
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä voi olla vain yksi kumpaakin samanaikaisesti. 
 5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT.
Seuran jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Maanomistajille maksetaan yleisen kokouksen hyväksymä korvaus pinta-ala perusteisesti. 
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisella jäsenellä, paitsi oikeus kuulua luvanvaraisten hirvieläinten metsästysseurueeseen ja toimia vieraan isäntänä. Jokainen seuran jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueella omistuksessaan olevat, metsästyskäyttöön soveltuvat maa-alueet seuralle ilman metsästysrajoituksia. 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista.  
 6§ SEURASTA EROAMINEN. 
 Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

7§ SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET.
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka: 1) Laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen 2) Toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti 3) Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä 4) Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti 5) Toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa. Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävänmääräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon, sakon, saalin luovutuksen tai antaa varoituksen.Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.
 8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET. 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi- maaliskuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta: 1) Sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, ja/tai  2) Tekstiviesti ilmoituksena jäsenille 3) Seuran omalla kotisivulla kohdassa kokoukset esille asetetulla ilmoituksella. 
 9§ TALVIKOKOUSASIAT.

 Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 2)  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3)  Hyväksytään työjärjestys 4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- ja tilintarkastajien lausunnot edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 6) Valitaan metsästysseuran puheenjohtaja 7)  Valitaan jäsenet erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle. Johtokunnan jäsenet valitaan siten, että kustakin seuran kolmesta metsästysalueesta valitaan kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä.  Kullekin lohkolle valitaan yksi varajäsen.  8) Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja heidän henkilökohtaiset varamiehet alkaneelle toimintavuodelle. Tilintarkastajaksi voidaan valita seuran ulkopuolinen henkilö. 9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten 10) Päätetään seuran toimihenkilöiden korvauksista seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, maanomistajamaksuista ja maanomistajille maksettavan metsästysmaavuokran suuruudesta ja mahdollisista johtokunnalle annettavista poikkeuslupaehdoista maavuokran suuruuden osalta. Poikkeuslupaehdoilla maanvuokran suuruuden osalta tarkoitetaan yhdistysten, säätiöiden valtion, yhtiöiden yms. omistuksessa olevien maa-alueiden maavuokran suuruutta. 11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 12) Päätetään toimikuntien vetäjät ja toimikuntien jäsenet.  13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset 14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin 15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle ja Metsästäjäin Keskusjärjestölle tehtävistä esityksistä 16) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä 
10§ KESÄKOKOUSASIAT.

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita. 
11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS.
 Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.  
 

12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN. 
 Seuran, johtokunnan ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava kokousten pöytäkirjat. Toimikuntien kokousten pöytäkirjoista on toimitettava yksi tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja seuran sihteerille kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä ja sihteeri tuo sen tiedoksi johtokunnalle.
 
 13§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
 Seuran päätökset tehdään yksinkertaisena ääntenenemmistönä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 
14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI.
 Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään  1 (yksi) viikko ennen talvikokousta.  

15§ SEURAN JOHTOKUNTA.
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa on vuosittain aina kaksi (2)  ja varajäsenistä  yksi (1) kolmatta toimikautta johtokunnassa olevat jäsenet. Erovuoroiset valitaan  ensimmäisellä kerroilla arvalla johtokunnan jäsenistä. Jos johtokunnan jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen (estymän ajaksi) jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Tässä kokouksessa johtokunta valitsee myös sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Sihteerinä ja rahastonhoitajana voi tarvittaessa toimia sama henkilö. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. 

16§ JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS. Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.  

17§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT.  
 Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri kumpikin erikseen. 
 

18§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1) Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 2) Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti 3) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti 4) Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan 5) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 6) Hyväksyy seuran uudet jäsenet 7) Valmistelee yleiselle kokoukselle kunniapuheenjohtajien ja kunniajäsenien valinnat  ja mahdolliset jäsenten erottamiset. 8) Ylläpitää seuran jäsenluetteloa 9) Valvoa metsästysmaavuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset ja ylläpitää listaa voimassaolevista metsästysmaanvuokrasopimuksista 10) Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista 11) Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta 12) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 13) Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista 14) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§:n mukaisesti. 15) Määrittää väärän luvanvaraisen hirvieläimen ampujalle annettavat rangaistukset.16) Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§ SEURAN METSÄSTYSSÄÄNTÖ.
Seuran metsästyssääntö ja siihen tehtävät muutokset vahvistetaan seuran yleisessä kokouksessa.
 20§ SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA.
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys ry:lle (Jaktmuseiföreningen i Finland rf). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle. 
  21§ MUUTA.

 Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.