Laitilan Metsästysseura ry. SÄÄNNÖT
 
Seura on perustettu 1.9.1929
Seura on rekisteröity 5.2.1930
Yhdistyksen rekisterinumero on 29713
 

Laitilan Metsästysseura ry:n  kesäkokouksen 2017 hyväksymät uudet säännöt.
 
 
 
1§  YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA PERUSTAMISAIKA 
 
Yhdistyksen nimi: Laitilan Metsästysseura Kotipaikka : Laitila Seuran kieli: Suomi Yhdistys on perustettu syyskuun 1 p:nä, 1929  ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 
2§  SEURAN TARKOITUS
 
Seuran tarkoituksena on harjoittaa: 1) Metsästystä 2) Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa 3) Metsästysampumaurheilua 4) Kenneltoimintaa
 
3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT Tarkoitustaan seura toteuttaa: 1) Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita 2) Suorittamalla riistanhoitotyötä 3) Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä 4) Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta 5) Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista 6) Kouluttamalla jäseniään 7) Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, sitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa 8) Edistämällä metsästyskoiratoimintaa
 
 
4§ SEURAN JÄSENET
 
Koejäseneksi ja myöhemmin varsinaiseksi tai maanomistaja jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilön joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyys kestää enintään kaksi (2) vuotta, minkä ajan jälkeen seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran jäseneksi tai jäsenyyden hylkäämisestä. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä voi olla vain yksi kumpaakin samanaikaisesti.
 
5§ JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
 
Seuran jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Maanomistajille maksetaan yleisenkokouksen hyväksymä korvaus pinta-ala perusteisesti.
 
Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisella jäsenellä. Jokainen seuran jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueella omistuksessaan olevat, metsästyskäyttöön soveltuvat maa-alueet seuralle ilman metsästysrajoituksia.
 
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista. 
 
 
6§ SEURASTA EROAMINEN
 
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
7§ SEURASTA EROTTAMINEN
 
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka: 1) Laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen 2) Toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti 3) Rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä 4) Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Ms L4
 
 8§ SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään helmi- maaliskuussa ja kesäkokous heinä-elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta: 1) Sanomalehti-ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, ja/tai  2) Tekstiviesti ilmoituksena jäsenille 3) Seuran omalla kotisivulla kohdassa kokoukset esille asetetulla ilmoituksella.
 
9§ TALVIKOKOUSASIAT Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 2)  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3)  Hyväksytään työjärjestys 4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- ja tilintarkastajien lausunnot edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 6) valitaan metsästysseuran puheenjohtaja 7) Valitaan johtokunnan jäsenet. Johtokunnan jäsenet valitaan siten, että kustakin seuran kolmesta metsästysalueesta valitaan kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä.  Kullekin lohkolle valitaan yksi varajäsen.  8) Valitaan tilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja heidän henkilökohtaiset varamiehet alkaneelle toimintavuodelle. Tilintarkastajaksi valitaan ulkopuolinen henkilö joka ei ole seuran jäsen. 9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten 10) Päätetään seuran toimihenkilöiden korvauksista sekä seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta ja maanomistajille maksettavan metsästysmaavuokran suuruudesta ja mahdollisista johtokunnalle annettavista poikkeuslupaehdoista maavuokran suuruuden osalta. Poikkeuslupaehdoilla maanvuokran suuruuden osalta tarkoitetaan yhdistysten, säätiöiden valtion, yhtiöiden yms. omistuksessa olevien maa-alueiden maavuokran suuruutta. 11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio 12) Päätetään toimikuntien vetäjät ja toimikuntien jäsenet.  13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset 14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin 15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle ja Metsästäjäin Keskusjärjestölle tehtävistä esityksistä 16) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
 
10§ KESÄKOKOUSASIAT
 
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.
 
11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
 
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty. 
 
12§ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
 
Seuran, johtokunnan ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava kokousten pöytäkirjat. Toimikuntien kokousten pöytäkirjoista on toimitettava yksi tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja seuran sihteerille kahden viikon kuluessa kokouksen pitämisestä.
 
13§ SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
 
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisena ääntenenemmistönä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
 
14§ SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
 
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään  1 (yksi) viikko ennen talvikokousta.
 
15§ SEURAN JOHTOKUNTA
 
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä erovuorossa on vuosittain aina kaksi (2)  ja varajäsenistä  yksi (1) kauimmin johtokunnassa ollutta jäsentä.  Johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Tässä kokouksessa johtokunta valitsee myös sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Sihteerinä ja rahastonhoitajana voi tarvittaessa toimia sama henkilö. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.
 
16§ JOHTOKUNNAN PÄÄTÖSVALTAISUUS
 
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.
 
17§ SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT 
 
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri kumpikin erikseen.
 
18§ JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT Johtokunnan tehtävänä on erityisesti: 1) Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti 2) Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti 3) Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti 4) Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan 5) Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 6) Ottaa seuran uudet jäsenet ja valmistelee yleiselle kokoukselle kunniapuheenjohtajien ja kunniajäsenien valinnat ja mahdolliset jäsenten erottamiset. 7) Ylläpitää seuran jäsenluetteloa 8) Valvoa metsästysmaavuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset ja ylläpitää listaa voimassaolevista metsästysmaanvuokrasopimuksista 9) Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista 10) Hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta 11) Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 12) Päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista 13) Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
  
19§ SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
 
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys ry:lle (Jaktmuseiföreningen i Finland rf). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle.
 
20§ MUUTA Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.