LAITILAN METSÄSTYSSEURA r.y.    METSÄSTYSSÄÄNNÖT

(4.8.2019 kesäkokouksen hyväksymät metsästyssäännöt)

Laitilan Metsästysseuran metsästyssäännöt pitävät sisällään säädökset kaikesta metsästysseuran alueella tapahtuvasta metsästyksestä ja riistanhoidosta. Metsästyssäännöt vahvistetaan seuran yleisessä kokouksessa. Metsästyssääntöjen hyväksymisen kannalla pitää olla kaksi kolmasosaa (2/3) paikalla olleista seuran äänivaltaisista jäsenistä. Metsästyssääntöjen muutosesitykset tulevat seuran yleisen kokouksen käsittelyyn johtokunnan esityksen mukaan. Sääntöjen muutosesitykset tulee jättää johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen yleistä kokousta. Johtokunnan on otettava muutosesitys käsittelyyn jos vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti esittää/vaatii. Metsästyssääntöjen muutoskäsittelystä on ilmoitettava kokouskutsussa.

Laitilan Metsästysseura ry:n yleisen kesäkokouksen 2019 hyväksymät säännöt.

Seuran metsästysalueet. Laitilan metsästysseuran metsästysalueet on jaettu kolmeen lohkoon ts. niin sanottuun metsästys alueeseen. Lohkojen nimet näissä säännöissä ovat Länsi-Laitilan, Keskikaupungin ja Vidilän metsästyslohko. Seuran koejäsenyyttä hakiessaan on valittava metsästyslohko. Alueiden rajat on vahvistettu Laitilan metsästysseuran yleisessä kokouksessa 22.02.1981 hirvieläinten osalta ja 08.08.1985 pienriistan osalta. Lohkoilla tapahtuvaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevat samat Laitilan Metsästysseuran säännöt sekä yleisten ja johtokunnan kokousten päätökset. Kullakin lohkolla pidetään vuosittain kaksi ns. aluepalaveria joiden tarkoituksena on käsitellä lohkon jäsenanomuksia ja lohkolla esiin tulleita metsästyksestä tai metsästysseuratoimintaa koskevia asioita. Aina metsästäessä jollakin LMS:n lohkolla, mukana pitää olla vähintään yksi metsästysseuran jäsen, siltä lohkolta jolla metsästetään.

METSÄSTYSVIERAAT SEURAN METSÄSTYSMAILLA

Laitilan Metsästysseuran alueilla on metsästys mahdollista myös muillakin kuin seuran jäsenillä. Tällöin jahtiin pääsee: Päivävieraskortilla minkä luovuttaa ja omalla nimikirjoituksellaan vahvistaa seuran varsinainen jäsen. - Ilman vieraskorttia voi osallistua yleisen kutsun perusteella LMS:n järjestämään yleiseen pienpetojahtiin. - Pienpeto, villisika-, ilves- ja susijahdeissa ei tarvitse lunastaa seuraan kuulumattomalle henkilölle vieraskorttia. Näissä jahdeissa ko. henkilö ei saa ampua muita riistaeläimiä. - Pienpetojen metsästyksessä seuran jäsenen mukana olevilta vierailta, enintään kaksi, ei edellytetä vieraskorttia. Vieraskortin ehdot. - Isäntänä toimivalla seuran jäsenellä voi olla matkassaan enintään kaksi vierasta kerrallaan. - Vieras voi metsästää LMS:n alueella vain vieraskorttiin merkityn isännän seurassa. - Maksettaessa vieraskorttiin on kirjattava aina näkyviin myös isännän nimi. - Vieras kuluttaa kiintiöidyn riistan osalta aina isännän pyyntikiintiötä. - Vieraskortti on lunastettava aina ennen metsästykseen ryhtymistä. - Vieraskortti tulee isännän aina henkilökohtaisesti allekirjoittaa - Vieraskortin voi lunastaa vain seuran varsinainen jäsen - Talvikokous päättää päiväkortin ja kausivieraskortin hinnan. - Seuran sivuilta voi tulostaa vieraskortin - Kauriin metsästyksessä on isännän tarkistettava vieraan ampumakoesuoritus.

HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNTÖ

1 § Laitilan Metsästysseuran alueella luvanvaraisten hirvieläinten metsästystä johtaa metsästyksen johtaja ja valvoo hirvieläintoimikunta. Turvallisuus ja kurinpidollisista syistä metsästys tapahtuu kolmessa (3) seurueessa; Keskikaupunki, Länsi-Laitila ja Vidilä, omine johtajineen. Hirvieläintoimikuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä; Seuran sihteeri ja kunkin seurueen metsästyksen johtaja ja peurapäällikkö. Kunkin alueen henkilökohtaisena varajäsenenä toimii seurueen varapäällikkö. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, kokoonkutsujana toimii seuran sihteeri. Toimikunnan toimikausi on vuosittain 1.3. – 28.2. Seurueet valitsevat seuran talvikokoukseen mennessä metsästyksen johtajan sekä varajohtajan ja peurapäällikön seuraavaksi toimikunnan toimikaudeksi.

2 § Vuosittaisesta hirvieläinlaskennan järjestelyistä päättää hirvieläintoimikunta. Anottavasta vuosittaisesta kaatolupien määrästä päättää johtokunta hirvieläintoimikunnan esityksen pohjalta.

3 § Hirviseuruiden alueet on kirjattu oma riistaan.

4 § Aseellisena luvanvaraisten hirvieläinten metsästysseurueeseen pyrkivältä vaaditaan, että on ko. metsästykseen sovelias sekä omaa sellaisen aseenkäsittelytaidon, että hänet voidaan seurueeseen hyväksyä. Seurueeseen valittavalta edellytetään lisäksi, että hän on Laitilan metsästysseuran täysivaltainen jäsen. Henkilöä, jota on rangaistu metsästyslain rikkomuksesta, ei voida valita seurueeseen kolmena – viitenä (3 – 5) rikkomusta seuraavana vuotena.

5 § Uuden jäsenen tullessa seurueeseen, on hänen maksettava seurueen asettama liittymismaksu. Liittymismaksun tulee perustua seurueen käytössä olevan kiinteistön liittymäosuuden käyttöoikeusarvoon sekä muihin hoito ja ylläpitokuluihin. Liittymismaksun maksanut henkilö voi seurueesta erotessaan siirtää osuutensa toiselle seurueeseen liittyvälle jäsenelle.

6 § Sarvisäännöt päättää hirvieläintoimikunta.

7 § Metsästysseurueen jäsen on velvollinen: - hirvieläinten laskentaan; laskentapäivä on metsästyskauden ensimmäinen jahtipäivä, - osallistumaan hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn, - ampumataidon- ja asekäsittelytaidon ylläpitämiseksi hirvieläinjahtiin luotiaseella osallistuvan on jahtia edeltävän kauden aikana käytävä vähintään kaksi (2) kertaa ampumassa valvotussa ammunnassa Laitilan Metsästysseuran kalenteriin merkityissä ammunnoissa, tai muualla vastaavissa ammunnoissa. Muualla suoritetusta seuraavassa esitetyt vaatimukset täyttävästä ammunnasta on toimitettava kirjallinen todistus oman jahtiryhmän metsästyksen johtajalle. Edellä mainituissa ampumatilaisuuksissa tulee ampua vähintään 10 laukauksen sarja. - noudattamaan määräyksiä ja hyviä metsästystapoja. - kohdistamaan ennen luvanvaraista hirvieläinjahtia kaikki ko. metsästyksessä käytettävät aseet valvotussa tilaisuudessa. Kiväärin kohdistus suoritetaan 100 metrin matkalta ”vapaasta” asennosta 2 laukausta. Osumien tulee olla taulussa jonka halkaisija on 23cm. Jousella kohdistus suoritetaan 18 metrin matkalta 2 laukausta. Osumien tulee olla taulussa jonka halkaisija on 23cm. Haulikon täyteisellä kohdistus suoritetaan 40 metrin matkalta ”vapaasta” asennosta 2 laukausta. Osumien tulee olla taulussa jonka halkaisija on 23cm. - huolehtimaan kaatamansa hirvieläimen suolistamisesta mahdollisimman pian kaadon jälkeen - osallistumaan kaadettujen hirvieläinten teurastukseen ja muuhun jälkikäsittelyyn vuosittain tehdyn vuorolistan mukaan.

8 § Seurueen jäsentä rangaistaan, jos hän:

- aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa

- ryhtyy hirven metsästykseen ilman metsästyksen johtajan lupaa

- rikkoo metsästyslakia tai metsästysasetusta, seuran sääntöjä tai näitä sääntöjä

- rikkoo hyviä metsästystapoja, tai aiheuttaa seurueen toiminnalle huomattavaa haittaa.

- saapuu metsästyspaikalle juopuneena

- käyttää metsästyksen aikana väkijuomia tai muita päihdeaineita niin, että siitä on ilmeisesti vaaraa tai haittaa.

- poistuu passipaikalta ilman metsästyksen johtajan lupaa.

- poikkeaa luvanvaraisen hirvieläimen ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen tai ikään nähden. Väärän valkohäntäpeuran (sukupuoli ei annetun luvan mukainen) ampujalle annetaan johtokunnan määrittämät rangaistukset. Sanktio ei koske sarvensa pudottaneen valkohäntäpeuran ampujaa.

- ampuu sovitusta poiketen ylipitkältä matkalta,

- jättää noudattamatta mitä metsästyksenjohtaja on joko yleensä tai erillistilanteissa määrännyt (esim. haavoittuneen hirvieläimen seuraaminen).

9 § Metsästystapahtumiin liittyvissä rikkomuksissa: Metsästyksen johtaja antaa metsästyspäivän rangaistukset, muut rangaistukset antaa seuran johtokunta. Johtokunta kuulee ennen päätöstä hirvieläintomikuntaa.

10 § Seurueesta eroavalla tai erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja tai mitään seurueen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Seurueeseen liityttäessä maksettu osuuden lunastusmaksulla saatu osuus (maja-, lahtivajaosuus) on kuitenkin henkilökohtaista omaisuutta jonka eroava tai erotettu seurueen jäsen voi halutessaan pitää, myydä tai siirtää siirtää toiselle.

11 § Pykälät 12 § - 15 § koskevat vain hirven metsästystä ja pykälät 16 § - 21 § koskevat vain valkohäntäpeuran metsästystä.

12 § Seurueiden virallisia jahtipäiviä ovat lauantait, sunnuntait sekä jahtikauteen sopivat arkipyhät. Pakottavan syyn takia jahtiin osallistuva voi olla jahdista poissa kaksi (2) päivää. Poissaoloja laskettaessa vähintään puolenpäivän jahdissa olo lasketaan jahtipäiväksi. Yli kahden päivän poissaolo aiheuttaa, sovitun rahallisen korvauksen maksamisen seurueelle. Korvauksen suuruuden päättää hirvieläintoimikunta vuosittain. Puolikasjako-osuudella olevalla on velvollisuus osallistua jahtiin joka toinen jahtipäivä. Puolikasjako-osuudella olevalla sallitaan myös yksi poissaolopäivä jahdista. Puolipäivän pituudesta päättää metsästyksen johtaja. Jäsenen joutuessa eroamaan kesken metsästyskauden seurueesta sairauden, tai muun pakottavan, hirvieläintoimikunnan hyväksymän syyn takia, saa hän olla puolella jakoosuudella metsästyskauden loppuun edellä mainittujen poissaolopäivien jälkeen.

13 § Vieraista ja heidän osuudestaan saaliiseen päätetään kussakin tapauksessa seurueen päätöksellä. Vieras voidaan ottaa seurueeseen ainoastaan seurueen 3/4 enemmistö päätöksellä. Vieraiden, jos he osallistuvat ampujana hirvieläinjahtiin, aseen kohdistus on suoritettava valvotusti ennen jahtiin lähtöä. Valvojan nimeää metsästyksen johtaja.

14 § Kaatajan osuus saaliiseen normaalin jako-osuuden lisäksi on pää mahdollisine sarvineen, nahka ja sisäelimet. Kaataja velvoitetaan suorittamaan kaatajaosuuden poiskuljetuksen kolmen (3) päivän aikana. Kaatajaksi määritetään hänet, joka ensimmäiseksi ampuu kuolettavan osuman (=hirvikuvion kolmoskuvio (3-->ulkohalkaisija 53cm). Jos osuma on edellä mainitun osumakuvion ulkopuolella, on kaataja hän, joka on ensimmäisenä ampunut kuolettavan laukauksen. Mikäli eri henkilöiden osumia ei pystytä tunnistamaan tai asianosaiset eivät keskenään pääse sopimukseen osumista, niin kaataja määrätään arvalla.

15 § Hirven ja hirven vasan kaatuessa on kaatopaikan maanomistajan osuus, kaatopala, 2 kg paistia ja 2 kg hirvituotteita. Tämän lisäksi jokaisesta hirvestä metsästysalueen metsästysoikeuden vuokranneille maanomistajille arvotaan 2 kg paistia ja 2 kg hirvituotteita. Arvonta suoritetaan siten, että vuokrasopimusluettelon mukaan kaikille maanomistajille tehdään arpalipuke, joita vuosittain arvotaan niin kauan, kunnes kaikki arvat on käytetty ja kaikille maanomistajille on tullut arvontaliha. Edellä mainitun arpapalan saaneitten maanomistajien arpalipukkeet poistetaan arvonnasta. Johonkin Laitilan Metsästysseuran kolmesta hirvieläinseurueeseen jako-osuudella kuuluvan maanomistajan tulee pidättäytyä maanomistajaosuudestaan. Hänen kaatopalansa liitetään arvontaan.

16 § Valkohäntäpeuran luvat jaetaan peurametsästäjille 1. kierroksella lupamäärän mukaan esim. 1 peura / henkilö. Tämä lupa maksetaan varattaessa.

17 § Luvista kukin lohko varaa seuruejahtia varten 10% lohkon kokonaislupamäärästä.

18 § Mikäli joulukuun viimeisen päivän jälkeen on käyttämättömiä valkohäntäpeuran lupia ne vapautuvat seurueiden luviksi lohkoittain. Lisäluvan hinnan päättää vuosittain hirvieläintoimikunta ja se maksetaan kaadon jälkeen seurueen tilille. Henkilö jolla on lupa käyttämättä saa käyttää luvan niin kauan kuin lupia on käyttämättä.

19 § Kun metsästys tapahtuu kyttäyskopista ei siitä tarvitse ilmoittaa. Kaato on ilmoitettava peurapäällikölle vuorokauden kuluessa. Kaataja merkkaa kaadon omariistaan. Muu kyttäysmetsästys on ilmoitettava peurapäällikölle.

20 § Toiselle voi ampua valkohäntäpeuran kiintiöiden mukaan.

21 § Valkohäntäpeuran ja valkohäntäpeuran vasan kaatopala on 1kg peuranlihatuotetta.

METSÄKAURIIN METSÄSTYSSÄÄNTÖ:

22 § Kauriin metsästyksestä Laitilan metsästysseurassa päätetään seuran yleisessä kokouksessa.

23 § Kullekin alueelle, talvikokouksen aluepalaverissa nimetään yhteyshenkilö / Kaurispäällikkö / miten alue haluaakin ko. henkilön nimetä.

24 § Valtion säännön mukaan hirvenammuntakoe pitää suorittaa sorkkaeläimelle, johtokunta kuitenkin suosittelee että kauris metsälle osallistuvat suorittaisivat 2 harjoituskertaa ampumaradalla ja suorittaisivat aseen tarkkuutuksen.

25 § Kauriin kaato tulee merkitä omariistaan ja ilmoittaa kaurispäällikölle.

26 § Tähän metsästysääntöön voidaan tehdä muutoksia metsästysseuran yleisen kokouksen päätöksellä.

Tämä sääntö on hyväksytty Laitilan Metsästysseura ry.:n kesäkokouksessa 2019.

LAITILAN METSÄSTYSSEURA ry