Metsästyssäännöt:

LAITILAN METSÄSTYSSEURA r.y.    METSÄSTYSSÄÄNNÖT

Laitilan Metsästysseuran Metsästyssäännöt pitävät sisällään säädökset kaikesta Laitilan Metsästysseuran alueella tapahtuvasta metsästysestä ja riistanhoidosta.

Säännöt vahvistetaan seuran yleisessä kesäkokouksessa johtokunnan esityksestä. Sääntöjen hyväksymisen kannalla pitää olla vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) paikalla olleista seuran äänivaltaisista jäsenistä.

Näiden sääntöjen muutosesitykset tulevat Seuran kesäkokouksen käsittelyyn johtokunnan esivalmistelun ja esityksen kautta. Sääntöjen muutosesitykset tulee jättää Seuran johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen Seuran kesäkokousta. Seuranjohtokunnan on otettava muutosesitys käsittelyyn jos vähintään 1/10 seuran jäsenistä sitä kirjallisesti esittää/vaatii. Metsästyssääntöjen muutoskäsittelystä on ilmoitettava kokouskutsussa.

Metsästyssääntöjä muutetaan vain siinä tapauksessa, että käsittelyssä olleiden sääntökohtien muutosesityksen takana on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) paikalla olleista äänivaltaisista jäsenistä.

Laitilan Metsästysseuran johtokunta on nämä säännöt hyväksynyt yleiselle kokoukselle

esitettäväksi 30.07.2017.Yleinenkokous hyväksyi 30.7.2017.

Seuran metsästysalueet

Laitilan metsästysseuran metsästysalueet on jaettu kolmeen lohkoon ts. niin sanottuun metsästys alueeseen. Lohkojen nimet näissä säännöissä ovat Länsi-Laitilan, Keskikaupungin ja Vidilän metsästyslohko. Seuran koejäsenyyttä hakiessaan on valittava metsästyslohko.

Alueiden rajat on vahvistettu Laitilan metsästysseuran yleisessä kokouksessa 22.2 1981. Lohkoilla tapahtuvaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevat samat Laitilan Metsästysseuran säännöt sekä yleisten ja johtokunnan kokousten päätökset. Kullakin lohkolla pidetään vuosittain kaksi ns. aluepalaveria joiden tarkoituksena on antaa lohkolla esiin tulleiden metsästystä tai metsästysseuratoimintaa koskevien asioiden käsittelemiseksi.

LMS  alueella lohkolta toisella tapahtuvassa metsästyksessä pitää olla lohkolta jossa metsästys tapahtuu vähintään yksi henkilö mukana.

Metsästysvieraat Seuran metsästysmailla

Laitilan Metsästysseuran alueilla on metsästys mahdollista myös
muillakin kuin seuran jäsenillä. Tällöin jahtiin pääsee:

Päivävieraskortilla minkä luovuttaa ja omalla nimikirjoituksellaan vahvistaa seuran varsinainen jäsen.

    Ilman vieraskorttia voi osallistua yleisen kutsun perusteella LMS:n järjestämään yleiseen pienpetojahtiin.

    Pienpetojen metsästyksessä seuran jäsenen mukana olevilta vierailta, enintään kaksi, ei edellytetä vieraskorttia.

Vieraskortin ehdot

    Isäntänä toimivalla seuran jäsenellä voi olla matkassaan enintään kaksi vierasta kerrallaan.

-     Vieras voi metsästää LMS:n alueella vain vieraskorttiin merkityn isännän seurassa.

-     Maksettaessa vieraskorttiin on kirjattava aina näkyviin myös isännän nimi.

-     Vieras kuluttaa kiintiöidyn riistan osalta aina isännän pyyntikiintiötä.

-     Vieraskortti on lunastettava aina ennen metsästykseen ryhtymistä.

-     Vieraskortti tulee isännän aina henkilökohtaisesti allekirjoittaa

-      Vieraskortin voi lunastaa vain seuran varsinainen jäsen

    Kesäkokous päättää päiväkortin ja kausivieraskortin hinnan.

-     Seuran sivuilta voi tulostaa vieraskortin

-     Vieraskortin lunastamisen osalta poikkeuksen tekee kettu-, villisika-, ilves- ja susijahti. Näissä jahdeissa ei vaadita vieraskorttia seuraan kuulumattomilta jäseniltä.

-     Pienpetojahtia koskien, kun vieraana on seuraan kuulumaton vieraskortiton henkilö, niin ko. henkilö ei saa ampua muita riistaeläimiä.

LAITILAN METSÄSTYSSEURA
LUVANVARAISTEN HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNTÖ


1 § Laitilan Metsästysseuran alueella hirvieläinten metsästystä johtaa ja valvoo hirvieläintoimikunta.
Turvallisuus ja kurinpidollisista syistä metsästys tapahtuu kolmessa (3) seurueessa; Keskikaupunki, Länsi-Laitila ja Vidilä, omine johtajineen.
Hirvieläintoimikuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä; Seuran sihteeri ja kunkin seurueen johtaja ja varajohtaja. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, kokoonkutsujana toimii seuran sihteeri. Toimikunnan toimikausi on vuosittain 1.3. – 28.2.
Seurueet valitsevat seuran vuosikokoukseen mennessä johtajan ja varajohtajan seuraavaksi toimikunnan toimikaudeksi.


2 § Vuosittaisesta hirvieläinlaskennan järjestelyistä päättää hirvieläintoimikunta. Anottavasta vuosittaisesta kaatolupien määrästä päättää johtokunta hirvieläintoimikunnan esityksen pohjalta.


3 § Seuran alueella hirvieläinmetsästys tapahtuu tämän säännön liitteestä n:o 1 ilmenevällä, kunkin seurueen omalla metsästyslohkolla. (Liite n:o 1 kartta 1:100 0000 )


4 § Aseellisena hirvieläinten metsästysseurueeseen pyrkivältä vaaditaan, että luonteenominaisuuksiensa, metsästystaitonsa ja – kokemuksensa puolesta on ko. metsästykseen sovelias sekä omaa sellaisen aseenkäsittelytaidon, että hänet sen puolesta voidaan seurueeseen hyväksyä. Seurueeseen valittavalta edellytetään lisäksi, että hän on Laitilan metsästysseuran täysivaltainen jäsen.
Henkilöä, jota on rangaistu metsästyslain rikkomuksesta, ei voida valita seurueeseen kolmena – viitenä (3 – 5) rikkomusta seuraavana vuotena.


5 § Uuden jäsenen tullessa seurueeseen, on hänen maksettava seurueen asettama liittymismaksu. Liittymismaksun tulee perustua seurueen käytössä olevan kiinteistön liittymäosuuden käyttöoikeusarvoon sekä muihin hoito ja ylläpitokuluihin. Liittymismaksun maksanut henkilö voi seurueesta erotessaan siirtää osuutensa toiselle seurueeseen liittyvälle jäsenelle.

6 § Seurueiden virallisia jahtipäiviä ovat lauantait, sunnuntait sekä jahtikauteen sopivat arkipyhät. Pakottavan syyn takia jahtiin osallistuva voi olla jahdista poissa kaksi (2) päivää. Poissaoloja laskettaessa vähintään puolenpäivän jahdissa olo lasketaan jahtipäiväksi. Yli kahden päivän poissaolo aiheuttaa, sovitun rahallisen korvauksen maksamisen seurueelle. Korvauksen suuruuden päättää hirvieläintoimikunta vuosittain. Puolikasjako-osuudella olevalla on velvollisuus osallistua jahtiin joka toinen jahtipäivä. Puolikasjako-osuudella olevalla sallitaan myös yksi poissaolopäivä jahdista.
Puolipäivän pituudesta päättää jahtipäällikkö.
Jäsenen joutuessa eroamaan kesken metsästyskauden seurueesta sairauden, tai muun pakottavan, hyväksyttävän syyn takia, saa hän olla puolella jako-osuudella metsästyskauden loppuun edellä mainittujen poisolopäivien jälkeen.

7 § Vieraista ja heidän osuudestaan saaliiseen päätetään kussakin tapauksessa seurueen päätöksellä. Vieras voidaan ottaa seurueeseen ainoastaan seurueen 3/4 enemmistö päätöksellä. Vieraiden, jos he osallistuvat ampujana hirvieläinjahtiin, aseen kohdistus on suoritettava valvotusti ennen jahtiin lähtöä. Valvojan nimeää jahtipäällikkö.


8 § Kaatajan osuus saaliiseen normaalin jako-osuuden lisäksi on pää mahdollisine sarvineen, nahka ja sisäelimet. Kaataja velvoitetaan suorittamaan kaatajaosuuden poiskuljetuksen kolmen (3) päivän aikana.
Kaatajaksi määritetään hänet, joka ensimmäiseksi ampuu kuolettavan osuman (= hirvikuvion kolmoskuvio (3). Jos osuma on edellä mainitun osumakuvion ulkopuolella, on kaataja hän, joka on ensimmäisenä ampunut kuolettavan laukauksen. Mikäli eri henkilöiden osumia ei pystytä tunnistamaan tai asianosaiset eivät keskenään pääse sopimukseen osumista, niin kaataja määrätään arvalla.


9 § Hirven ja hirven vasan kaatuessa on kaatopaikan maanomistajan osuus, kaatopala, 2 kg paistia ja 2 kg hirvituotteita. Tämän lisäksi jokaisesta hirvestä metsästysalueen metsästysoikeuden vuokranneille maanomistajille arvotaan 2 kg paistia ja 2 kg hirvituotteita. Arvonta suoritetaan siten, että vuokrasopimusluettelon mukaan kaikille maanomistajille tehdään arpalipuke, joita vuosittain arvotaan niin kauan, kunnes kaikki arvat on käytetty ja kaikille maanomistajille on tullut arvontaliha.
Edellä mainitun arpapalan saaneitten maanomistajien arpalipukkeet poistetaan arvonnasta.
Johonkin Laitilan Metsästysseuran kolmesta hirvieläinseurueeseen jako-osuudella kuuluvan maanomistajan tulee pidättäytyä maanomistajaosuudestaan. Hänen kaatopalansa liitetään arvontaan.

10 § Metsästysseurueen jäsen on velvollinen:
- hirvieläinten laskentaan; laskentapäivä on metsästyskauden ensimmäinen jahtipäivä, - osallistumaan hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn,
- ampumataidon- ja asekäsittelytaidon ylläpitämiseksi hirvieläinjahtiin luotiaseella osallistuvan on jahtia edeltävän kesäkauden aikana käytävä vähintään kaksi (2) kertaa ampumassa Laitilan Metsästysseuran kalenteriin merkityissä kilpailuissa, tai muualla vastaavissa kilpailuissa. Muualla suoritetusta seuraavassa esitetyt vaatimukset täyttävästä ammunnasta on toimitettava kirjallinen todistus oman jahtiryhmän jahtipäällikölle. Edellä mainituissa ampumatilaisuuksissa tulee ampua vähintään 10 laukauksen sarja. Laitilan rajojen ulkopuolella asuvat jahtiseurueen jäsenet saavat suorittaa harjoittelunsa omalla kotipaikkakunnallaan kunhan toimittavat harjoituksistaan kirjallisen todistuksen jahtipäällikölle syksyn järjestäytymiskokoukseen mennessä
- noudattamaan määräyksiä ja hyviä metsästystapoja
- tarkastuttamaan ennen jahtia kaikki metsästykseen ilmoittamansa aseet ja kohdistamaan ne henkilökohtaisesti valvotussa tilaisuudessa. Kohdistettaessa ammutaan 100
metrin matkalta ”vapaasta” asennosta 2 laukausta. Osumien tulee olla hirvitaulussa vähintään kaseja (8).
- huolehtimaan kaatamansa hirvieläimen suolistamisesta mahdollisimman pian kaadon jälkeen
- osallistumaan kaadettujen hirvieläinten teurastukseen ja muuhun jälkikäsittelyyn vuosittain tehdyn vuorolistan mukaan.

11 § Seurueen jäsentä rangaistaan, jos hän
- aiheuttaa ampuma-aseella vaaraa tai vahinkoa
- ryhtyy hirven metsästykseen ilman metsästyksen johtajan lupaa
- rikkoo metsästyslakia, sen nojalla annettuja asetuksia tai tätä sääntöä
- rikkoo törkeästi hyviä metsästystapoja, tai aiheuttaa seurueen toiminnalle huomattavaa
  haittaa ja on siten hirven metsästykseen ilmeisesti sopimaton,
- saapuu metsästyspaikalle juopuneena
- käyttää metsästyksen aikana väkijuomia tai muita päihdeaineita niin, että siitä on ilmeisesti vaaraa tai haittaa,
- poistuu aiheetta passipaikalta
- poikkeaa hirven ampuessaan annetuista ohjeista lajiin, sukupuoleen tai ikään nähden,
- ampuu sovitusta poiketen ylipitkältä matkalta,
- jättää noudattamatta mitä metsästyksenjohtaja on joko yleensä tai erillistilanteissa määrännyt (esim. haavoittuneen hirvieläimen seuraaminen).


12 § Rangaistusseuraamuksia ovat:
Yleensä metsästystapahtumiin liittyvissä rikkomuksissa:
- seuran hirvieläintoimikunta, lisättynä peurapäälliköillä, päättää yhdessä ennen jahdin alkua mahdollisista sanktioista LMS:n jahtiseurueiden osalta.
- erottaminen seurueesta joko kokonaan tai määräajaksi,
- määräaikainen toiminta ajomiehenä,
- varoitus,


Yleensä palvelus ja kurinpidollisista rikkomuksissa:

Rangaistuspäätös on tehtävä heti, kun asiaan liittyvät seikat on selvitetty.
Rangaistustoimenpiteestä päättää hirvieläntoimikunta.


13 § Seurueesta eroavalla tai erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja tai mitään seurueen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta. Seurueeseen liityttäessä maksettu osuuden lunastusmaksulla saatu osuus (maja-, lahtivajaosuus) on kuitenkin henkilökohtaista omaisuutta jonka eroava tai erotettu seurueen jäsen voi halutessaan pitää, myydä tai siirtää toiselle.


14 § Hirvieläintoimikunnan päätöksestä voi seuran jäsen ilmoittaa tyytymättömyytensä kirjallisesti seuran johtokunnalle, joka tulee toimikuntaa kuultuaan ryhtyä toimenpiteisiin asian ratkaisemiseksi.


15 § Tähän metsästyssääntöön voidaan tehdä muutoksia metsästysseuran yleisen kokouksen päätöksellä.

Peurasääntö

1 § Peuran luvat jaetaan peurametsästäjille 1. kierroksella lupamäärän mukaan esim. 1 peura / mies. Tämä lupa maksetaan varattaessa.

2 § Luvista kukin lohko varaa seuruejahtia varten 10% lohkon kokonaislupamäärästä.

3 § Mikäli tammikuun ensimmäisen viikon jälkeen on käyttämättömiä peuranlupia ne vapautuvat seurueiden luviksi lohkoittain. Lisälupa maksaa 50 EUR ja se maksetaan kaadon jälkeen seurueen tilille. Henkilö jolla on lupa käyttämättä saa käyttää luvan niin kauan kuin lupia on käyttämättä.

4 § Kun metsästys tapahtuu kyttäyskopista ei siitä tarvitse ilmoittaa. Kaato on ilmoitettava peurapäällikölle vuorokauden kuluessa. Kaataja merkkaa kaadon omariistaan. Muu kyttäysmetsästys on ilmoitettava peurapäällikölle.

5 § Toiselle voi ampua peuran kiintiöiden mukaan

6 § Peuran ja peuran vasan kaatopala on 1kg peuranlihatuotetta.Tämä sääntö on hyväksytty Laitilan Metsästysseura ry.:n yleisessä kokouksessa 30.07.2017. LAITILAN METSÄSTYSSEURA ry

 

 -        Laitilan Metsästysseuralla on voimassa kolme erillistä metsästykseen liittyvää sääntöä:

·       Metsäkauriin metsästyssääntö

·       Seuran ns. vieraskorttisääntö

·       Seuran Hirvieläinten metsästyssääntö

 

Kaikki kolme edellä mainittua metsästykseen liittyvää sääntöä ovat siis seuran yleisen kokouksen päätöksellä käyttöön otettuja ja voimassaolevia.

Kyseiset säännöt löytyvät valikosta tuosta vasemmalta.